Privacy

Deze website is eigendom van Cravat Events BV
Hoofdkantoor & maatschappelijke zetel:
Grote Steenweg 22
2550 Kontich (Waarloos), België
Info@cravat-events.be
+32 (0)15 67 00 50

Disclaimer
Door de toegang tot en het gebruik van de website verklaart u zich uitdrukkelijk akkoord met de volgende algemene voorwaarden.

Intellectuele eigendomsrechten
De inhoud van deze site, met inbegrip van de merken, logo’s, data, product- of bedrijfsnamen, teksten, beelden e.d. zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan Cravat Events BV of rechthoudende derden.

Beperking van aansprakelijkheid en bevoegde rechtbanken
De informatie op de website is van algemene aard. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden, en kan dus niet als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies aan de gebruiker worden beschouwd.
Het Belgisch recht is van toepassing op deze site. In geval van een geschil zijn enkel de rechtbanken van het arrondissement Antwerpen bevoegd.

Privacybeleid
Cravat Events BV hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens en uw privacy. In deze verklaring willen we heldere en transparante informatie geven over welke gegevens we verzamelen en hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Cravat Events BV houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming of GDPR.
Indien u na het doornemen van deze privacy verklaring, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via bovenstaande contactgegevens.

Verwerkingsdoeleinden en rechtsgronden van de verwerking
De persoonsgegevens die Cravat Events verwerkt worden hieronder uiteengezet:
Cravat Events verzamelt en verwerkt de persoonsgegevens van klanten en leveranciers voor klanten- en orderbeheer (o.a. klantenadministratie, opvolgen van bestellingen/leveringen, facturatie en het opvolgen van de solvabiliteit). Deze persoonsgegevens worden verwerkt op basis van artikel 6.1. b (noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst) van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.
Cravat Events verzamelt en verwerkt de persoonsgegevens van prospecten, klanten en leveranciers voor het verzenden van marketing, nieuwsbrieven en gepersonaliseerde reclame. Deze persoonsgegevens worden verwerkt op basis van artikel 6.1. a (toestemming) en f (noodzakelijk voor de behartiging van onze gerechtvaardigde belang om te ondernemen) van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.
Cravat Events kan anonieme of geaggregeerde gegevens verzamelen van niet-persoonlijke aard, zoals browser type, IP-adres, het besturingsprogramma dat u gebruikt, de duur van uw bezoeken en het patroon van uw gebruik van onze service. Indien hiervoor cookies worden gebruikt zal u gevraagd worden hier toestemming voor te geven. Deze persoonsgegevens worden verwerkt op basis van artikel 6.1. a (toestemming) en f (noodzakelijk voor de behartiging van onze gerechtvaardigde belang om te ondernemen) van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.
In zoverre de verwerking van uw persoonsgegevens plaatsvindt op basis van artikel 6.1. a (toestemming), heeft u steeds het recht om de gegeven toestemming terug in te trekken volgens de modaliteiten die verder worden besproken.
Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder of wettelijke vertegenwoordiger.
Cravat Events zal er alles aan doen de persoonsgegevens die verwerk worden maximaal te beschermen.

Overmaken aan derden
Indien dit noodzakelijk is ter verwezenlijking van de vooropgestelde doeleinden, zullen uw persoonsgegevens worden gedeeld met andere vennootschappen binnen de Europese Economische Ruimte of daarbuiten. Cravat Events garandeert dat deze ontvangers de nodige technische en organisatorische maatregelen zullen nemen ter bescherming van de persoonsgegevens.
Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten.

Bewaarperiode
De persoonsgegevens zullen worden bewaard gedurende de termijn die noodzakelijk is om aan de wettelijke vereisten te voldoen (onder andere op het gebied van boekhouding) of zolang het noodzakelijk is voor de vooropgestelde doelen.
Recht van inzage, verbetering, wissing, beperking, bezwaar en overdraagbaarheid van persoonsgegevens
De klant heeft te allen tijde recht op inzage van zijn persoonsgegevens en kan ze (laten) verbeteren indien ze onjuist of onvolledig zijn, ze laten verwijderen, de verwerking ervan laten beperken en bezwaar te maken tegen de verwerking van hem betreffende persoonsgegevens op basis van artikel 6.1 (e) of (f).
Bovendien heeft de klant het recht om een kopie van zijn persoonsgegevens te bekomen en de persoonsgegevens te laten doorsturen naar een andere vennootschap.
Teneinde bovenvermelde rechten uit te oefenen, wordt de klant gevraagd om een e-mail te verzenden naar het volgende e-mailadres: info@cravat-events.be.

Klacht
De Klant beschikt over het recht om een klacht in te dienen bij de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer (Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, commission@privacycommission.be).

Wijziging privacy statement
Cravat Events BV kan zijn privacy statement wijzigen. De laatste wijziging gebeurde op 02/02/2024. Oudere versies van ons privacy statement zullen in ons archief worden opgeslagen. Stuur ons een e-mail als u deze wilt raadplegen.

Cookie Policy
Tijdens een bezoek aan de site kunnen ‘cookies’ op de harde schijf van uw computer geplaatst worden en dit enkel en alleen om de site beter af te stemmen op de behoeften van de terugkerende bezoeker. Deze cookies worden niet gebruikt om het surfgedrag van de bezoeker op andere websites na te gaan. Uw internetbrowser laat u toe dat u het gebruik van cookies verhindert, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat u de cookies nadien van uw harde schijf verwijdert. Raadpleeg hiervoor de helpfunctie van uw internetbrowser.