General terms & conditions

1. Alle diensten, werken en bestellingen worden slechts onder deze voorwaarden aanvaard met afwijzing van andersluidende voorwaarden vanwege de opdrachtgever. De werken worden in regie uitgevoerd, behoudens andersluidende schriftelijk overeenkomst. Meerwerken mogen worden bewezen met alle middelen van recht.

2. Cravat Events BVBA behoudt zich het recht voor voorschotfacturen tijdens de uitvoering van haar opdracht te sturen of waarborgen tot betaling te eisen. Bij niet-betaling van een voorschotfactuur op de vervaldag of niet verstrekken van waarborgen behoudt Cravat Events BVBA zich het recht na verwittiging de uitvoering der werken of leveringen te staken tot volledige betaling bekomen wordt, zonder dat dit tot enige schadevergoeding aan de opdrachtgever kan leiden.

3. Bij gebrek aan aangetekend protest binnen de acht dagen na verzending wordt deze factuur geacht integraal aanvaard te zijn.

4. Alle facturen zijn betaalbaar op de maatschappelijke zetel binnen de 10 dagen na factuurdatum of op de vervaldag indien uitdrukkelijk vermeld op de factuur. In geen geval kan de opdrachtgever zich op een klacht beroepen om zijn betalingen te schorsen of te vertragen. Wissels worden door Cravat Events BVBA slechts aanvaard mits aval door een Belgische bankinstelling en zonder schuldvernieuwing.

5. Bij gehele of gedeeltelijke niet-betaling op de vervaldag van één enkele factuur is het totale bedrag van al de andere niet vervallen facturen onmiddellijk en zonder ingebrekestelling opeisbaar.

6. Elk bedrag dat onbetaald is gebleven op de vervaldag zal van rechtswege en zonder ingebrekestelling een rente doen lopen van 1% per maand, gerekend vanaf de factuurdatum tot de dag van de effectieve betaling.

7. In geval van laattijdige betaling zal de schuldenaar naast de moratoire intresten van rechtswege en zonder ingebrekestelling een vergoeding verschuldigd zijn van 12 % op de hoofdsom met een minimum van € 500,- en een maximum van € 2.500, ter dekking van de buitengerechtelijke invorderingskosten veroorzaakt door de niet-betaling, onverminderd het recht van Cravat Events BVBA om een vergoeding te vorderen voor de gerechtelijke invorderingskosten veroorzaakt door de niet-betaling en onverminderd het recht van Cravat Events BVBA om een vergoeding te vorderen voor andere schade-posten die niet louter veroorzaakt zijn door de niet-betaling. Aanvaarding van de gedeeltelijke betalingen of minnelijke voorstellen vanwege de Cravat Events BVBA worden steeds gedaan zonder verzaking aan deze clausule.

8. Alle rechten van intellectuele eigendom op geleverde producten, concepten en digitale inhoud berusten uitsluitend bij Cravat Events BVBA. Over digitale inhoud verkrijgt de consument uitsluitend gebruiksrechten. Consumenten mogen door Cravar Events BVBA geleverde producten en digitale inhoud niet verveelvoudigen, openbaar maken of exploiteren tenzij anderts overeengekomen.

9. Cravat Events BVBA zal niet aansprakelijk kunnen gesteld worden voor de gevolgen van een lichte en/of gewone fout van haar en/of haar aangestelden. Cravat Events BVBA is enkel aansprakelijk ingeval van zware fout en/of opzet. Cravat Events BVBA wijst alle aansprakelijkheid af voor indirecte schade of verlies, met inbegrip van maar niet beperkt tot het verlies van winst, zaken, inkomsten, commissie of verwachte besparingen, ongeacht de ingestelde vordering.

10. De overeenkomst wordt beheerst door het Belgische recht. Voor alle geschillen zijn enkel de rechtbanken te Antwerpen bevoegd. Cravat Events BVBA behoudt zich evenwel het recht voor om de zaak voor de rechtbank van de maatschappelijke zetel/woonplaats van de verwerende partij te brengen.